xu ly nuoc thai

Xử lý nước thải thuộc da

Công ty môi trường Ngọc Lân hiện đang có tiếp nhận xử lý nước thải từ sản xuất thuộc da, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn nước thải đầu ra.

Nước thải sinh ra từ quy trình vận hành.

+ Rửa, ngâm (hồi tươi): Nước thải nhiễm BOD, COD, SS, Cl-.
+ Ngâm vôi, Tẩy lông, rửa, Nạo bạc nhạc, Rửa vôi, Rửa: Nước thải có độ kiềm, BOD, Sunphit, SS cao.
+ Ngâm axít: Nước thải nhiễm axit, DS.
+ Thuộc Crom: Nước thải nhiễm axit, Crom.
+ Rửa: Nước thải nhiễm axit, Crom.
+ Nhuộm ăn dầu: Nước thải nhiễm Crom, dầu, màu, BOD, COD, SS.
+ Hãm và rửa: Nước thải nhiễm màu, BOD.

xử lý nước thải thuộc da
– Nhìn chung nước thải thuộc da chứa nhiều hóa chất tổng hợp như thuốc nhuộm, dung môi hữu cơ, hàm lượng TS, SS, độ màu, chất hữu cơ cao.
– Nước thải thuộc da phức tạp do đặc tính của nó là tập hợp của nhiều dòng thải có tính chất khác nhau, có thể phản ứng với nhau:
+ Các dòng thải mang tính kiềm là nước thải từ công đoạn hồi tươi, ngâm vôi, khử lông.
+ Nước thải của công đoạn làm xốp, thuộc Crom mang tính axit.
-> Do đó, cần phải phân riêng dòng thải xử lý sơ bộ trước khi xử lý chung, cụ thể là tách riêng dòng ngâm vôi chứa Sunfit và dòng thuộc da chứa Crom.
-> COD của nước thải khá cao, tỷ lệ BOD/COD lớn, có thể áp dụng biện pháp xử lý sinh học. Tuy nhiên, cần tiến hành xử lý hóa lý nhằm loại SS và các chất độc hại trước khi vào công trình xử lý sinh học.

Hãy liên hệ Công ty môi trường Ngọc Lân để được tư vấn miễn phí về Xử lý nước thải thuộc da.

Add a Comment