xu ly nuoc thai

Quá trình khử nitrat trong xử lý nứơc thải

  1. Nitrat hóa bằng phương pháp sinh học

Khi khử Amonia ( NH4+) bằng phương pháp sinh hóa, NH4+ bị oxy hóa theo 2 bước:

Bước 1: NH4+ bị oxy hóa thành NO2- do tác động của vi khuẩn nitrit hóa theo phản ứng:

2NH4+ + 3O2 —> 2NO2- + 4H+ + 2H2O

Bước 2: oxy hóa NO2- thành NO3- do tác động của vi khuẩn nitrat hóa:

2NO2- + O2 —> 2 NO3-

Tổng hợp quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3-:

NH4+ + 2O2 —> NO3- + 2H+ + H2O

Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa hoàn toàn ammonia NH4+ là 4,57g O2/g NH4+ trong đó có 3,43g O2 được dùng cho quá trình nitrit và 1,14g O2 để oxy hóa nitrit thành nitrat NO3-.

Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau:

NH4+ +1,731O2 + 1,962HCO3- —> 0,038C5H7O2N + 0,962NO3- + 1,077H2O + 1,769H+

Phương trình trên cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được chuyển hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy O2, và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình thành, 7,01g kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g carbon vô cơ được sử dụng để tạo thành tế bào mới.

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3- thành nitơ dạng khí N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trìnhsinh học khử Nitơ liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng Nitrate hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy. Trong điều kiện không có DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn ≤ 2 mg O2/L (điều kiện thiếu khí)

C10H19O3N + 10NO3- —> 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H+

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 10-80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42 g N-NO3-/g MLVSS.ngày, tỉ lệ F/M càng cao tốc độ khử tơ càng lớn.

Địa chỉ: 51/34  Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, BD
VP: 23 đường 2, khu dân cư Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, HCM Điện thoại:0905.555.146 – 0902.408.778 – 028.225.380.86
Email: mtngoclanco@gmail.com

Add a Comment