xu ly nuoc thai

Mức độ ô nhiễm không khí ở mức độ ô nhiễm không khí

Công ty môi trường giới thiệu đề tài thạc sĩ : Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí wichita free dating cho xử lý khí thải mức độ ô nhiễm không khí

NHIỆM VỤ NỘI DUNG:

1. Tìm nguyên http://billsimas.com/f2-old-timer-records-vintage-singles/ nhân và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Thành phố Hồ

Chí Minh.

2. Thu thập các số liệu về điều kiện gigaware web cam divers tự nhiên và kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ

Chí Minh.

3. Tổng quan về phát tán và giảm thiểu ô nhiễm không khí trong hoạt động sản xuất

công nghiệp và đường giao thông.

4. Nguyên cứu tình hình sản xuất và vấn đề môi trường không khí của một số nhà

máy gây ô nhiễm chính trong khu vực Thành phố Hồ gothic dating sights Chí Minh.

5. Lập bảng đồ phân bố nồng độ chất ô nhiễm từng khu vực.

6. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty môi trường Ngọc Lân xin trân trọng kính chào và chúc các
bạn một ngày mac-compatible web cams làm việc học tập vui vẻ.

 

Add a Comment