xu ly nuoc thai

Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

Đối với các nước phát triển, nguyên tắc giảm sự phát sinh chất thải và nâng cao hiệu quả thu hồi chất thải là phương pháp thích hợp và khả thi. Để kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, người ta phải đưa ra nhiều giải pháp.

 

Add a Comment